Ports      Bursa ve Gemlik      Application For Operation License      

Application For Operation License

Faaliyet ruhsatı müracaat formunun aşağıdaki eklerle birlikte Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü?e elden verilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekir.

Faaliyet ruhsatı müracaat formu ile birlikte gönderilecek olan belgeler;

1) Müracaatçı ve Serbest Bölgede yapılacak faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi,
2) Müracaat formundaki imza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile varsa firma temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi,
3) Müracaatçı firmanın kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicilli Gazetelerin Ticaret veya Sanayi Odası kaydı,
4) Son üç yıllık kar ve zarar cetvelleri,
5) Faaliyet ücretinin T.C Merkez bankasına yattığını gösteren makbuz,
6) varsa son üç yılda ülkeye getirilen dövizi gösterir belgeler.

 Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu faaliyet ruhsatı verilmesi uygun görülen firmalar, durumun kendilerine tebliğinde itibaren 30 gün içersinde kira sözleşmesini veya satın alma işlemi tamamlamaları gerekir. Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmış kira sözleşmesinin bir sureti Genel Müdürlüğe iletilerek Faaliyet Ruhsatı alınır.

Faaliyet Ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce Bölge Müdürlüğü?e kayıtlarını yaptırarak sicil belgelerini alır. Kiracı kullanıcılar bu aşamadan sonra bölgede hemen faaliyete başlayabilirler. Yatırımcı kullanıcılar ise Serbest Bölge Müdürlüğü?e müracaat ederek, inşaat projelerini uygulamak üzere inşaat ruhsatı alırlar. İnşaat bittikten sonra da iskân ruhsatı alarak faaliyetlerine başlarlar.


Homepage | About us | Advantages | Settlement Plan | News | Links | Connection And Forms | Statistics